Σε περίπτωση θανάτου Έλληνα στο εξωτερικό, τα συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα του θανόντος επικοινωνούν με την οικεία Προξενική Αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, προκειμένου αυτή να μεριμνήσει για τη μεταφορά στην Ελλάδα της σορού, των οστών ή της τέφρας, ανάλογα με τα έθιμα που επιθυμούν οι οικείοι του θανόντος να τηρηθούν.

Από διαδικαστικής άποψης είναι απαραίτητο να προσκομίσουν στην ως άνω Αρχή τα κατά περίπτωση απαραίτητα έγγραφα:

  • (Πιστοποιητικό θανάτου και άλλα υγειονομικής φύσης δικαιολογητικά), σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία του ξένου κράτους όπου βρίσκεται η σορός του θανόντος.
  • Το γραφείο μας αφού ενημερωθεί έγκυρα απο τους συγγενείς θα μερημνήσει για την παραλαβή της σορού αλλά και των απαραίτητων εγγράφων από τον τόπο άφιξης.