Η ταφή των νεκρών επιτρέπεται μετά από δώδεκα (12) ώρες από τη νόμιμη πιστοποίηση του θανάτου, αφού προσκομισθεί στην υπηρεσία Άδεια ταφής από το Ληξιαρχείο.

Η ώρα ταφής καθορίζεται μετά την έκδοση άδειας ταφής, με τoν έφορο του νεκροταφείου.

Για την παραχώρηση χρήσης χώρων για τη σύσταση των οικογενειακών τάφων λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια:

  • Άτομα νεαρής ηλικίας.
  • Συγγενείς υπαρχόντων οικογενειακών τάφων.
  • Δημότες.
  • Επιφανείς συμπολίτες μας.
  • Ονομαστική αίτηση.
  • Μετά την παρέλευση της τριετούς ταφής υπάρχει δυνατότητα παράτασης της ταφής ανάλογα με την κίνηση των θανάτων.